องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นแบบอย่างของความล้ำเลิศด้วยการเอาพลเมืองของตำบลศรีสำราญเป็นตัวตั้งอย่างแรก ทักษะ แรงจูงใจของผู้บริหารและพนักงาน คือ บรรทัดฐานว่าด้วยคุณภาพ คุณค่าและการบริการ เราจะสร้างฐานแห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการวางตัวในตำแหน่งที่ได้เปรียบทางการตลาด เราจะทำตัวเป็นหุ้นส่วนกับประชากรของตำบลศรีสำราญในทุกๆด้านและทำตัวให้ชุมชนของตำบลศรีสำราญมีโอกาศ ที่จะเลือกชีวิต เลือกการทำงานและเลือกหากิจกรรมทางสันทนาการให้

กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งตลอดสาย  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

กำหนดราคากลางโครงการการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง ม.7 ถนนสระพังกร่าง 5,6,7,9 และซอยบ้านสระพังกร่าง 2,3 และหมู่ 13 จำนวน 7 โครงการ  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง ม.7 บ้านสระพังกร่าง ถ.5  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง ม.1บ้านบางลี่เล็ก (ถนน2)  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

โครงการการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง ม.7 บ้านสระพังกร่าง ซ.3  รายละเอียดข้อมูลคลิก...

Page 1 of 2